انتخاب رشته و شغل

موضوعاتی که لازم هست دانش آموزان و والدین در زمینه انتخاب رشته و شغل از آنها آگاهی داشته باشند بسیار زیاد هستند و به تلاشهای نه سال تحصیلی، جهت خاص فکری و حرفه ای میدهد که چارچوب و حوزه فعالیت در اجتماع و نوع افرادی را که دانش آموز، در آینده با آنها ارتباط بیشتری خواهد داشت تعیین میکند.

بذل توجه لازم به موارد حساس در انتخاب رشته تحصیلی و طرح ریزی شغلی، هم تصمیمات بهتر و آگاهانه تری را رقم می زند و هم از مشکلات بعدی مربوط به عدم سازگاری با رشته تحصیلی و شغل و نتیجتا بازگشت مجدد به نقطه تصمیم گیری و انتخاب مجدد مسیر تحصیلی و شغلی، جلوگیری می کند.

[caption id="attachment_586" align="aligncenter" width="1000"]انتخاب رشته انتخاب رشته[/caption]

خوشبختانه مشاوران مدارس متوسطه اول با حضور گرم و فعالی که در بین دانش آموزان و خانواده های آنها دارند، اطلاعات جامع و بسیار سودمندی را چه بصورت راهنمایی گروهی دانش آموزان و جلسات خانواده و چه در نشست های اختصاصی با موضوع انتخاب رشته و شغل، در اختیار آنها قرار میدهند.

مشاوران مدارس ضمن این فعالیتها، به سیر اقدام و عمل از جانب کادر اجرایی و آموزشی حاضر در مدرسه، طی گفتگوها و هم تحت جلساتی اختصاصی، جهت داده و اطلاعات لازم را به آنها منتقل می نمایند.
آشکار هست که در این بین و در شروع و اثنای این فرایند اطلاعرسانی و مشاوره، این دانش آموزان و سایر مخاطبان درگیر در امر انتخاب رشته هستند که باید جدی و راغب به کسب دانش، سنگ بنای مناسبی را برای زمان تصمیم گیری و انتخاب قرار دهند.

دانش آموزان باید از فرصت محدود خود و فضای محرک و پرمحتوایی که در اختیارشان قرار داده شده، به قدر لازم بهره مند شوند و بپذیرند که عواقب تمام بی توجهی ها و امروز را به فردا گذاشتن ها متوجه خودشان خواهد بود.

باید توجه داشت که شناخت امکانات و توانایی ها و محدودیت های هر فرد در اولویت میباشد و نباید تحت تاثیر شایعات و الگوگیری های نابجا قرار گرفت.

انتخاب رشته برای هر فرد، مسیری خاص را پیش روی وی هموار میکند که لزوما با مسیری که دیگران با توجه به شرایط خاص خود در پیش گرفته اند یکسان نیست.